ระบบ E-Form สสวท.

ขอรับบริการแก้ไขปัญหา

แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม ระบบคอมพิวเตอร์และบริการระบบงานสารสนเทศ

ขอใช้บริการบัญชีผู้ใช้งาน

ขอรับบริการด้านบัญชีผู้ใช้งานสารสนเทศ
และขอต่ออายุพ
นักงาน TOR ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร