ติดต่อ

ระบบ รายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
ระบบทรัพยากรบุคคล (E-HR) คุณสิริมดี นาคสังข์ 7356,1219
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คุณพีรพัฒน์ ผิวผา 7305
ระบบจองทรัพยากร คุณพีรพัฒน์ ผิวผา 7305
ระบบจองอุปกรณ์ส่วนกลาง (ระบบย่อย) คุณอภิวรรณ เรืองสมบัติ
คุณภากร กุลศุภกร
7006
7306
ระบบจองรถยนต์ (ระบบย่อย) คุณสายชล เส็งหนองแบน 1134
ระบบจองห้องประชุม (ระบบย่อย) คุณจุฑาทิพย์ แสงเป๋า 1132
ระบบจองอุปกรณ์โสต (ระบบย่อย) คุณชลิต จงสำราญ 2414
ระบบตรวจเสนอเรื่อง คุณรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์ 1241
ระบบการประเมินผลผลิต คุณนันทฉัตร วงษ์ปัญญา 1204
ระบบจัดเก็บเอกสาร (SharePoint) คุณอภิวรรณ เรืองสมบัติ
คุณภากร กุลศุภกร
7006
7306
ระบบบริหารการปฏิบัติงานภายใน (MIS-ERP) คุณรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์
คุณเสาวลักษณ์ ทองทา
1241
1240
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (BI) คุณรัฐานันท์ พันทวีศักดิ์ 1241
ระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน (MIS-PLUS) เปิดใช้งานระบบ 1 พฤศจิกายน 2560
ปัญหาทั่วไป (Helpdesk) helpdesk 7004,1236
ระบบจองห้องประชุม Zoom สสวท. คุณภากร กุลศุภกร
คุณอภิวรรณ เรืองสมบัติ
7306
7006