ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ Expert System

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบที่เก็บข้อมูลของพนักงาน สสวท. ซึ่งได้รับการระบุว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นข้อมูล ไว้ให้พนักงาน หรือผู้บริหาร ในการสืบค้น เพื่อหาพนักงานที่ต้องการตามคุณสมบัติความเชี่ยวชาญ มาร่วมโครงการ หรือสอบถามความเห็น