ติดต่อทีมงาน

ให้คำปรึกษาการใช้งานทั่วไป (helpdesk)

Line

IPST Tech Talk 

Microsoft Teams

helpdesk1@ipst.ac.th  helpdesk2@ipst.ac.th helpdesk3@ipst.ac.th

อีเมล (Email)

helpdesk1@ipst.ac.th helpdesk2@ipst.ac.th helpdesk3@ipst.ac.th

ระบบจองทรัพยากร   

    มีระบบย่อยด้วยกัน  3 ระบบ  คือ ระบบจองอุปกรณ์ส่วนกลาง (IT และโสตทัศนูปกรณ์) , ระบบจองห้องประชุม  และระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง

ระบบ e-HR , ระบบ MIS-EPR , ระบบ MIS-Plus และระบบ BI 

------------------------

ระบบห้องประชุม ZOOM ส่วนกลาง สสวท.

 การอนุมัติสิทธิ์การใช้งานห้องประชุม ZOOM ส่วนกลาง  สสวท.